Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności Sklepu Moonmeble.pl prowadzonego przez D.J. INVEST GRZECHOWIAK Sp. jawna


Ochrona prywatności użytkowników witryny www.moonmeble.pl ma dla nas bardzo duże znaczenie. Poniżej wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy oraz jakie stosujemy zasady dla ich przetwarzania i wykorzystywania. Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie, stosownie do art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. § 1 Postanowienia ogólne


1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod domeną www.moonmeble.pl w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm. – zwaną dalej Ustawą o ochronie danych osobowych), jest D.J. INVEST GRZECHOWIAK Sp. jawna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Skalnej 14 (dalej: „D.J. INVEST GRZECHOWIAK Sp. jawna”)
2. Kontakt z D.J. INVEST GRZECHOWIAK Sp. jawna możliwy jest: na adres e-mail: zamowienia@moonmeble.pl, za pomocą formularza dostępnego na stronie www.moonmeble.pl/kontakt lub pisemnie, na adres: D.J. INVEST GRZECHOWIAK Sp. jawna ul. Skalna 14, 60-113 Poznań
3. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.moonmeble.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez jej użytkowników.
4. W celu zapoznania się z zasadami ochrony prywatności i danych osobowych obowiązującymi w ramach innych serwisów internetowych, do których użytkownik może zostać przekierowany poprzez kliknięcie w zamieszczone w serwisie łącza („linki”), prosimy o zapoznanie się z Politykami Prywatności obowiązującymi w ramach tych serwisów.
5. Użytkownik, który korzysta z serwisu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.
6. W razie konieczności, postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mogą ulec zmianie.


§ 2 Pozyskiwanie, gromadzenie i przechowywanie danych osobowych


1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
2. Użytkownicy nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z serwisu. Za jego pośrednictwem mogą być jednak gromadzone dane osobowe, specyficznie i dobrowolnie udostępniane przez użytkowników. W takim przypadku zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zostanie pozyskana zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przez administratora danych, który poinformuje użytkownika o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przed ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania.
2.1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkowników polega na zaznaczeniu okienka wyboru w serwisie internetowym lub wykonaniu świadomego i jednoznacznego działania.
2.2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. W przypadku uzyskania odrębnej zgody użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora również w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres e-mail. W przypadku wyrażenia przez użytkownika dobrowolnej zgody jego dane osobowe będą również przetwarzane dla celów marketingowych przez podmioty współpracujące z administratorem.
4. Witryna nie służy pozyskiwaniu i przetwarzaniu specjalnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych).
5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że pozyskiwane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.
6. Dane osobowe użytkowników przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


§ 3 Cele przetwarzania pozyskiwanych danych osobowych


1. Sklep D.J. INVEST GRZEHCOWIAK Sp. jawna. jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w następujących celach:

a. celu prowadzenia Twojego Konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje, np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w sklepie a. zapewnianie obsługi użytkowników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
b. zawierania i realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
c. Przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
d. kontaktowanie się z użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
e. dostosowywanie oferty do zainteresowań użytkowników, w tym reklam i informacji handlowych, na podstawie zgody art. 6. ust. 1 lit. a RODO.
f. Wysyłki newslettera, na podstawie zgody art. 6. ust. 1 lit. a RODO.
g. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności Sklepu Internetowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
h. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO.
i. przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2. Sklep D.J. INVEST GRZECHOWIAK Sp. jawna jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne w związku z korzystaniem z serwisu i do osiągnięcia celu przetwarzania.§ 4 Udostępnianie danych


1. Sklep D.J. INVEST GRZECHOWIAK Sp. jawna zapewnia, że wszelkie zebrane dane osobowe służą do realizacji zobowiązań wobec użytkowników (np. usługi dostarczania subskrybowanych wiadomości lub obsługi panelu klienta). Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy:
a) uprzednio zostanie wyrażona wyraźna zgoda osób, których one dotyczą, na takie działanie, lub
b) jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika lub będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa.
2. Sklep D.J. INVEST GRZECHOWIAK Sp. jawna jako administrator danych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom z zastrzeżeniem art. 28 RODO.
3. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Sklep D.J. INVEST GRZECHOWIAK Sp. jawna zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi.
4. Sklep D.J. INVEST GRZECHOWIAK Sp. jawna może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności świadczonych usług lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.


§ 5 Metody kontroli przez Użytkownika


1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub przeniesienia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania, usunięcie danych lub ich przeniesienie odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej sklep@moonmeble.pl. Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.
2. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego w serwisie dane są poprawne.


§ 6 Prawo do wniesienia skargi


Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub następnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


§ 7 Bezpieczeństwo


Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed przypadkowym zniszczeniem, utratą, dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.